Ποιήμα το οποίο είναι αφιερωμένο στην εκπομπή του

Η ΕΚΠΟΜΠΗ "Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ "

Στα 89,5 ΦΜ , την συχνότητα
της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας ,
λειτουργεί η εκπομπή
"Ο ρυθμός της πρωίας".

Καθημερινά στις 10 το πρωί
μπορούμε να ακούμε αυτή την
θαυμαστή εκπομπή .

Γράφει , επιμελείται και την
παρουσιάζει ένας ποιητής
σύγχρονος ,
ο κύριος Δημήτρης Κοσμό -
πουλος .

Επί τα ίχνη της νεοελληνικής
πραγματικότητας , επί τα ίχνη
της μνήμης , της ιστορίας της
τέχνης ,
μας οδηγεί αυτός ο σπουδαίος
λογοτέχνης .

Στο 210 72 98 222 μας καλεί
να στέλνουμε παρατηρήσεις ,
αντιρρήσεις και σχόλια
τα οποία του είναι πάντα καλο -
δεχούμενα .

Με θέρμη και με ζήλο την
εκπομπή του παρουσιάζει
και η ευγλωτία του , η γλαφυ -
ρότητα και η γλωσσοπλασία
εντυπωσιάζει .

Για Χριστό και πατρίδα πάντα
μας ομιλεί γιατί
αυτά για τους νεοεποχίτες είναι
μια απειλή .

Από τον ύπνο της αδιαφορίας μας
ξυπνά
και για το χρέος μας απέναντι
στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία
μας μιλά .

Στην εκπομπή του και με έναν
αγιορείτη μοναχό ομιλεί
για να μάθουμε για την
ορθόδοξη πνευματική ζωή .

Μας διηγείται για Αγίους και
γέροντες της Ορθοδοξίας
σε μια εποχή θρησκευτικής
χλυαρότητας και αδιαφορίας .

Δεν παραλείπει επίσης και τις
θρησκευτικές γιορτές να επιση -
μάνει ,
ώστε ο ακροατής το πραγματικό
τους νόημα να καταλάβει .

Μας ενθυμίζει την ιστορία και
τις παραδόσεις μας να τιμούμε
γιατί χρέος μας είναι στα παιδιά
μας γι αυτά να μιλούμε .

Άλωση της Πόλης , Σεπτεμβριανά ,
Μικρασιατική Καταστροφή
είναι μερικά από τα ιστορικά γε -
γονότα στα οποία κάνει κάθε χρό -
νο αφιέρωση .

Σχολιάζει και τους ήρωες της Κύ -
πρου και της Ελλάδας
οι οποίοι είναι πρότυπα γενναιό -
τητας και φρονιμάδας .

Για έλληνες ποιητές μας πληροφο -
ρεί ,
οι οποίοι με τα ποιήματα τους μας
δείχνουν το πόσο πλούσια είναι η
γλώσσα η ελληνική .

Η παιδεία είναι άλλο ένα θέμα στο
οποίο δίνει μεγάλη προσοχή
και για το οποίο κουβεντιάζει με
έναν σπουδαίο καθηγητή .

Μας ενημερώνει και για επίκαιρα
θέματα ,
μα προπάντως δίνει βάση στα εθνι -
κά μας ζητήματα .

Για τις εξελίξεις στην Κύπρο και στο
Σκοπιανό μας ειδοποιεί ,
τα μείζονα ζητήματα τα οποία κάθε
Ελληνας με πόνο και με ενδιαφέρον
παρακολουθεί .

Στην εκπομπή του μιλούν και διάφο -
ροι εκλεκτοί προσκεκλημένοι ,
στους οποίους πολλές ενδιαφέροντες
ερωτήσεις κάνει .

Και όταν συζητάει με έναν προσκε -
κλημένο για κάποιο βιβλίο ή για κά -
ποιον έλληνα πoιητή
τότε το κάνει με μεγάλο ενθουσιασμό
και με όλη του την ψυχή .

Αυτά όλα τα θέματα είναι μόνο μια
μικρή συλλογή
από αυτά που αναφέρει αυτή η
εκπομπή

Γι´αυτό τα θερμότατα συγχαρη -
τήρια η εκπομπή αξίζει
γιατί πραγματικά πολύ μας
εμπλουτίζει .